อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์

(อ.เฟิร์น)

หัวหน้าศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา

อาจารย์แนะแนว

อาจารย์ปริญาภรณ์  ศรีพรหมมาศ

(อ.ยุ้ง)

นักจิตวิทยา