การบริการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน

การบริการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/sakonnakhon_th/68fdae950c19eec05ae21b61e8b8ab6c.pdf

ที่มา : กรมการจัดหางาน