TCAS65 : ปฏิทินการสอบรายวิชาสำหรับการคัดเลือก TCAS65 รอบ 2 เป็นต้นไป

 
 
TCAS65 : ปฏิทินการสอบรายวิชาสำหรับการคัดเลือก TCAS65 รอบ 2 เป็นต้นไป
 
ตามมติที่ประชุมร่วมกับ สทศ. วันที่ 28 มิถุนายน 2564 และ สพฐ. วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
 
GAT/PAT สอบวันที่ 10-13 มี.ค. 65 และประกาศผลสอบ วันที่ 18 เม.ย. 65
 
วิชาสามัญ 9 วิชา สอบวันที่ 19-20 มี.ค. 65 และประกาศผลสอบ วันที่ 20 เม.ย. 65
 
มหาวิทยาลัยจัดสอบรายวิชาเพิ่มเติม ในช่วงวันที่ 24-31 มี.ค. 65