ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนสิงหาคม 2557

แนะแนว การสอบโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวการสอบโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอบและขั้นตอนการสมัครสอบอย่างถูกต้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนกรกฎาคม 2557

โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์

ประจำปีการศึกษา 2557

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การตอบคำถามในการสัมภาาณ์ ตลอดจนมีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิณีย์  ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ ประจำปี 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.50 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเปิดบ้านโบราณคดีรับ AEC

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการเปิดบ้านโบราณคดีรับ AEC เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะโบราณคดี และแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สนใจ โดยจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนมิถุนายน 2557

 แนะแนว มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 23 และวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แนะแนว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ศิษย์เก่าสาธิต มช. รุ่นที่ 41 แนะแนวการศึกษา การอ่านหนังสือ และการเตรียมตัวสอบ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แนะแนว มหาวิทยาลัย APU ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยริทสึเมคังเอเชียแปซิฟิก (มหาวิทยาลัย APU) ประเทศญี่ปุ่น แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนว คณะแพทยศาสตร์

ศิษย์เก่าสาธิต มช. รุ่นที่ 39 และ 40 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 25 กันยายน 2556

พิํีธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี อาจารย์ปทุมวดี  ศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรีนพดล  นะประสิทธิ์ อุปนายก คนที่ 2 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชกรมโนรมย์  สินธพอาชากุล ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาัลัยเชียงใหม่ และผู้อุปการะคุณสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่ันักเรียนทั้งหมด 31 คน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Additional information