Articles

ข่าวศูนย์แนะแนวฯ 8 สิงหาคม 2555

กิจกรรมเสวนา Independent Filmmaking

เสวนา : หนังอิสระ ตี้ อิ๋ดซะละ

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในสาขาวิชานิเทศศาสตร์และการผลิตภาพยนตร์สั้น เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา Independent Filmmaking เสวนา : หนังอิสระ ตี้ อิ๋ดซะละ นำโดย คุณคงเดช  จาตุรันต์รัศมี ผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์ ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม (หอศิลป์ มช.)