เนื้อหา

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนสิงหาคม 2558

แนะแนวและประชาสัมพันธ์ โปรแกรม Ayusa

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Mr.Shoichi Okawa , Director, Sales & Marketing จาก Intrax Asia ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบอาจารย์แนะแนว เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์โปรแกรม Ayusa โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่

แนะแนว มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทรงพระเจริญ

ลูกช้างทัวร์ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558

โครงการลูกช้างทัวร์

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกคณะในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ตามวันและเวลา ดังนี้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

2. คณะบริหารธุรกิจ : วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

3. คณะแพทยศาสตร์ : วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

4. คณะการสื่อสารมวลชน : วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

5. คณะมนุษยศาสตร์ : วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

7. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.

8. คณะเภสัชศาสตร์ : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

9. คณะเทคนิคการแพทย์ : วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

10. คณะนิติศาสตร์ : วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น.

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. คณะบริหารธุรกิจ

3. คณะแพทยศาสตร์

4. คณะการสื่อสารมวลชน

5. คณะมนุษยศาสตร์

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

7. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

8. คณะเภสัชศาสตร์

9. คณะเทคนิคการแพทย์

10. คณะนิติศาสตร์

ข่าวศูนย์แนะแนว เดือนกรกฎาคม 2558

นักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้สู่อาชีพสายการบิน รุ่นที่ 2”

ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจอาชีพสายการบิน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้สู่อาชีพสายการบิน รุ่นที่ 2” ซึ่งจัดโดย ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์ศึกษาและบริการวิชาการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียล 2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพสายการบิน อันเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

แนะแนว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

Additional information